බෝසත් දම්පල් සමිඳුන් නමදිමු..!

1545022_816309231746607_8492408689854581356_n
අවිදු දනන් හට පෙන්වා සුදම් මග
නොදැමුණු දනන් දැමුවේ හෙළ බසින් කග
මහමෙර වැනි වූ බාධක නොතමින් සුග
විරු දම්පල් මගයි අපගේ ඉදිරි මග
______________________________________

ධම්මපාලෝ මහා වීරෝ – බෝධිසත්තෝ ගුණාධරෝ
අනුමෝදිත්වා ඉමං පුඤ්ඤං – බුද්ධත්ථං අධි ගච්ඡතු

ධර්මපාල මහා වීරයාණෙනි, සකළ ගුණාංගයන්ගෙන් පිරි බෝධිසත්වයාණෙනි, මේ පින අනුමෝදන් වී ලොව්තුරා බුද්ධත්වයට පැමිණෙත්වා !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s