මරක්කල නිකායේ මුස්ලිම් හාමුදුරුවෝ ගැන සෝම හිමියන්ගේ හෙළිදරව්ව..!

1960905_719934604717404_448946906_o

සෝම හිමියන්ගේ හෙළිදරව්ව ඇතුලත් වීඩියෝව >>>
https://www.facebook.com/photo.php?v=644258948946737

මරක්කල නිකායේ හාමුදුරුවන්ගේ පල්ලියේ දේශනය..
http://www.youtube.com/watch?v=d1KOIZZYxKM

මරක්කල නිකායේ හාමුදුරුවන්ගේ තවත් දෙපිටකාට්ටු කථා >>>
http://www.youtube.com/watch?v=ZH2SDEg-btE
http://www.youtube.com/watch?v=v3IG2uSp2Po
http://www.youtube.com/watch?v=CqySWy_kr1g

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s