‘සැබෑ බුදුදහම’ ගැන දේශන පවත්වන, බෞද්ධ විරෝධී, නිරාගමික, ආචාර්යවරයාගේ නිරුවත..!

Nirmal

ආචාර්යවරයා හා අප අතර පැවති සම්පූර්ණ සංවාදය පහතින් බලන්න..!

https://www.facebook.com/nirmal.dewasiri.3/posts/222728321248299?ref=notif&notif_t=comment_mention

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s