දැයේ අභිමානය හඬගා ගැයූ දිරිය දියණිය..!

Sujatha Diyaniya
http://bodubalasena.org/sinhala/2014/01/badullaschool/

(‘අවදිවව්’ ධර්ම යාත්‍රාව අතරතුර..)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s