අවදිවව් සිහළුනේ අවදිවව් නොනිදා..!

Theme song
(‘අවදිවව්’ වැඩසටහනේ තේමා ගීතය)
_________________________________

කප් සුවහස් කල් වොරැඳි තුන් සිංහලේ
රකින්නට සිත අවි අරා
රකින්නට අත වෙර දරා

අවදිවව් සිහළුනේ.. අවදිවව් නොනිදා
අවදිවව් සිහළුනේ අවදිවව්..//

සිඳ අපේ අක්මුල් දැය නසාලනු නියා
සතුරු බලමුළු දේස දීපංකරේ
බඳිති කඳවුරු රුපුන් හා මෙදෙසේ
අවදිවව් සිහළුනේ.. අවදිවව්

අවදිවව් සිහළුනේ.. අවදිවව් නොනිදා
අවදිවව් සිහළුනේ අවදිවව්..//

පරදවමු වහසි ඝෝෂා
විනිවිඳින්නට මිත් අන්ධකාරේ
උලා දම්පල් උරගලේ අසිපත්
පණ පොවන්නට සිහළ බොදු රණ ගොසේ

අවදිවව් සිහළුනේ.. අවදිවව් නොනිදා
අවදිවව් සිහළුනේ අවදිවව්..//

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s