නියත ගමනකට විවරණ ලබමින්..!

Maha Nahimi
“අවදිවව්” ධර්ම යාත්‍රාවේ පළමු මහජන දැනුවත් කිරීම මහියංගන නගරයෙන් ඇරඹේ
http://bodubalasena.org/sinhala/2014/01/d1meeting/

“අවදිවව්” ධර්ම යාත්‍රාව අස්ගිරි මහා නාහිමි ආශීර්වාදයෙන් මහියංගනයෙන් ඇරඹේ
http://bodubalasena.org/sinhala/2014/01/awadiwaw/

අස්ගිරි අනුනාහිමිට සෙත් පතා මහියංගනයේදී බුද්ධානුස්සති පුජාවක්
http://bodubalasena.org/sinhala/2014/01/asgirimahiyangana/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s