මුස්ලිම් අන්තවාදයට එරෙහි වෙමු..! පාරිභෝගික භාණ්ඩ අයථා හලාල්කරණය අවසන් වන තෙක් දිවි හිමියෙන් සටන් කරමු..!

Halalkaranaya

 

https://www.facebook.com/photo.php?v=709079812454064

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s