අනුරාධපුරය බොදු මහ සමුළුව – පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන්ගේ දේශනය

Anuradhapura_ganasara himi

 

https://soundcloud.com/parama-sathya-dahama/vbv5hylbyxhk

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s