ඥානසාර හිමියන් මහමෙව්නාවට වැඩීම සම්බන්ධව ඩිලන්ත විතානගේ මහතාගේ පැහැදිළි කිරීමට අපෙන් පිළිතුරක්..!

Mr. Dilanthe

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s