බලන්න.. නිවන් මග වැඩි උතුම් යතිවර ජීවිත දෙස…

ඉතා මෑත කාලයේ බිහිවූ මහ රහතන් වහන්සේ නමක් වන අති උත්තම ආචාර්ය මන් භූරිදත්ත තෙරුන්ගේ අධ්‍යාත්මික චරිතාපදානය…

http://www.mediafire.com/view/?b4bdcl5g29cmpf4

ඉතා මෑත කාලයේ බිහිවූ මහ රහත් තෙරණින් වහන්සේ නමක් වන කායිව් සිල්මාතාවගේ රහත් ඵලය දක්වා ගමන් මග හා නිවන් අවබෝධය…

http://www.mediafire.com/view/?625t6n6vhb7njlp

Advertisements

2 thoughts on “බලන්න.. නිවන් මග වැඩි උතුම් යතිවර ජීවිත දෙස…

    • දැන් ඔබහට පහසුවෙන් බාගත හැකි අයුරින් අදාල සබැඳි සකස් කර ඇත.

      මේ සම්බන්ධයෙන් අපගේ අවධානය යොමුකරවීම ගැන ස්තූතිවන්ත වෙමි…!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s