නිවන් මග වඩිමින් අපට මග පෙන්වා දුන් උතුම් කල්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා…

අතිපූජනීය මාතර ශ්‍රී ඥානාරාම මහනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම්…

ග්‍රන්ථ
http://www.ariyamagga.org/buddhist-books/books-by-author/ven-matara-sri-gnanarama-maha-thero-pdf-books/

දේශනා

http://www.ariyamagga.org/dhamma-desena/dhamma-audio/ven-matara-sri-gnanarama-maha-thero/

අතිපූජනීය කඩවැද්දුවේ ජිනවංශ මහනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම්…

ග්‍රන්ථ

http://www.ariyamagga.org/buddhist-books/books-by-author/most-ven-kadawadduwe-jinawansha-maha-thero/

අතිපූජනීය නාඋයනේ අරියධම්ම මහනාහිමිපාණන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම්…

ග්‍රන්ථ
http://www.ariyamagga.org/buddhist-books/books-by-author/ven-ajahn-cha-maha-thero-pdf-books/

දේශනා
http://www.ariyamagga.org/dhamma-desena/dhamma-audio/ven-nauyane-ariyadhamma-maha-thero-a/

 

Advertisements

One thought on “නිවන් මග වඩිමින් අපට මග පෙන්වා දුන් උතුම් කල්‍යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේලා…

  1. ඉතාම පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්.. මෙවන් බුදු පුතුන් අද වැනි කාලෙක පහළවී සිටීම සිංහල දීපය භාග්‍යයක්…!! වීරිය ලැබේවා!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s