බුද්ධ ජයන්ති ත්‍රිපිටක ග්‍රන්ථ මාලාව ලබාගැනීම සඳහා පිවිසෙන්න..


බුද්ධ කාලයේ පටන් මහා සංඝරත්නය විසින් දිවිහිමියෙන් රැකගෙන ආ නිර්මල ත්‍රිපිටක ධර්මය අඩංගු බුද්ධ ජයන්ති ග්‍රන්ථ මාලාව පරිශීලනය කරන්න..

http://www.aathaapi.org/Thripitaka.php

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s